Vissza a PARÓKIA kezdõlapjįra !
Programajįnlat Hķrek Fórum Regisztrįció
Rįdió mūsorok TV-mūsorok
vissza
Szolnoki Református Egyházközség

Boldogság és būnbocsánat

Textus: Zsolt 32.

Prófétai imádság

        Mennyei édes Atyánk!

        Köszönjük Neked, hogy az elmúlt héten is tapasztalhattuk gondviselõ szeretetedet. Köszönjük, hogy ma sem feledkeztél meg rólunk, és bizton számíthatunk a Te számunkra elkészített üzenetedre, mondanivalódra.

        Te látod, Urunk, egyen-egyenként a mi szívünket. Látod, ki milyen terheket, milyen būnöket cipelve jött most eléd. Kérünk, bocsáss meg nekünk mindazért, amit elkövettünk, és segíts minket megszabadulni būneiktõl, segíts, hogy végleg elhagyhassuk azokat!

        Kérünk, Szentlelked által légy itt közöttünk, áldd meg alkalmunkat, cselekedd meg azt a csodát ma is, hogy ne szóljon igéd hiába!

        Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket! Ámen.

 

Igehirdetés

        Kedves Testvéreim!

 

        Ezt a zsoltárt a keresztyén hagyomány a hét būnbánati zsoltár közé sorolja, és ez valóban egy būnbánati zsoltár, de egy rendkívüli būnbánati zsoltár, mert egyben hálaadó tanítóköltemény is. A zsoltár írója saját tapasztalataiból okulva tanít bennünket.

        Hogy mi mindenre tanít, azt öt rövid mondatban a következõképpen tudnám megfogalmazni:

I.      A būnbocsánatot nyert ember a boldog ember.

II.     Az elrejtett būn testi nyomorúságot is okoz.

III.    Isten a megbánt és megvallott būnt bocsátja meg.

IV.     A būnbocsánattal nyert boldog szabadságban Istenre figyelve maradhatunk meg.

V.      A būnbocsánat boldogsága hálás örömre bíztat.

 

Ezek azok a gondolatok, amelyeket a zsoltár olvasása közben Isten a szívemre helyezett, és amelyeket szeretnék most veletek is kissé részletezve megosztani.

 

I. A būnbocsánatot nyert ember a boldog ember.

Így kezdõdik ez a zsoltár:

„Boldog, akinek hūtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel a būnét, és nincs lelkében álnokság.” (1-2. vs.)

Gyakran beszélünk a boldogságról, a boldog emberekrõl. Kiket is szoktunk mi boldognak tartani?

A sok pénzzel rendelkezõket, akik mindent megvehetnek, megszerezhetnek maguknak, amit csak akarnak… Nemrégiben azt állították a rádióban, hogy bebizonyították, miszerint a gazdagság boldogságot okoz. Nem tudom elképzelni, hogy valóban így legyen. Nem tudom, mert sok gazdag embert láttam már, akik nem voltak boldogok, akik gazdagságukban is a boldogság után kutattak, keresték azt még több és még több pénzben, a szerelemben, sok-sok mindenben.

Kiket szoktunk még boldognak tartani?

 Azokat, akiknek hatalmuk van, magas beosztásuk, emberek és anyagiak fölött rendelkezhetnek, ahogy nekik tetszik… Azokat, akiket nem háborgat senki… Viccesen boldognak mondjuk, akiknek nincs anyósa…

Nos, mennyivel más szemszögbõl nézi a boldog embert, és a boldogság okát a zsoltáros! Azt állítja, hogy az a boldog ember, akinek Isten megbocsátotta a būneit.

Jézus is a Hegyi Beszédben hasonlót mond: „Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa.” (Mt 5,3.)

Boldogok a lelki szegények, azok, akik lélekben kevésnek, üresnek, szegénynek érzik magukat būneik miatt, akik būneik elszegényítõ, tönkretevõ voltát meglátták. Boldogok, mert már ezzel ráléptek a helyes útra. Boldogok, mert ez az út vezet a būnbocsánatra: aki megvallja és elhagyja būneit, az bocsánatot nyer. De ehhez egyszer meg kell látni azokat magunkban, és be kell vallani, meg kell vallani!

Isten megbocsát! Jézusra nézve, az Õ keresztáldozatára tekintve megbocsát a būnét megbánt embernek, többé „nem rója fel a būnét”, és valóban úgy szemléli, mint akinek „lelkében nincs álnokság”.

II. Boldog az az ember, aki megbánta, megvallotta būnét, mert Isten megbocsátott neki, felszabadulhat a būn terhe alól, de aki nem így tesz, nem vallja meg, annak komoly következményekkel kell számolnia, nemcsak lelki, hanem testi következményekkel is, mert az elrejtett būn testi nyomorúságot is okoz.

„Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, - írja a zsoltáros -, egész nap jajgatnom kellett. Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erõm ellankadt, mint a nyári hõségben.” (3-4. vs.)

Ma már szinte minden orvos elismeri, hogy az ember egy organikus, kerek, egész személyiség, teste is, lelke is, és ez a kettõ nem elválasztható egymástól a gyógyítás terén sem, és nem hagyható figyelmen kívül a betegség diagnosztizálása terén sem. Nagyon sok testi betegség kiváltó oka a lelkiállapot rendezetlenségében keresendõ.

A Példabeszédek könyvében található az a kijelentés, hogy „távozz el a gonosztól és egészség lesz a te testednek és megújulása csontjaidnak”.

Az orvos Isten eszköze a gyógyításban. Éppen ezért nem vitatom az orvosok szükségességét a betegségek, felismerése, kezelése, gyógyítása terén, de sok esetben a folytonos orvoshoz futkosás helyett, ill. az orvoshoz menés elõtt, sõt a terápia alatt is célszerū lenne elõbb leülni, elcsendesedni, és Istennel rendbe hozni a dolgainkat, Vele tisztázni a būneinket. Az a teher, amely testünket-lelkünket megviseli, megterheli, ily módon könnyebbé válik, eltūnik, nem okoz már gondot.

De csakis ilyen módon. A būneink okozta terhek maradnak, amíg titkoljuk, rejtegetjük, esetleg szeretettel melengetjük titkos būneinket. Ki-ki tudja, hogy neki éppen, melyek azok, amelyeket nem kellene tovább õrizgetnie, keblén melengetnie, amely bár édes talán, de még több fájdalmat és keserūséget okoz.

Nézzünk magunkba és valljuk meg ezeket az Úrnak!

III. Isten a megbánt és megvallott būnt bocsátja meg.  

„Megvallottam neked vétkemet, būnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hūtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad būnömet, amit vétettem. Ezért hozzád imádkozzék minden hívõ, amíg megtalálhat. Ha nagy vizek áradnak is, nem érik el õt.” (5-6. vs.) – olvastuk a 32. zsoltárban.

A megvallott būn terhe alól felszabadít az Úr. Amíg a zsoltáros nem vallotta meg būnét, „ránehezedett az Úr keze”. Olyan volt, mint a túlzottan megterhelt gálya, amely nem tud szabadon siklani a víz színén. Azonban, amikor megvallotta azt, Isten bocsánatával szembesült.

Ezért bíztat mindannyiunkat, minden embert, minden hívõt, hogy imádkozzunk, valljuk meg būneinket! Ne hagyjuk ki ezt a lehetõséget! Végül is Isten óriási kegyelme az, hogy Hozzá fordulhatunk, hogy Õ Krisztusban ajánlja nekünk a bocsánatát.

„… hozzád imádkozzék minden hívõ…”. Minden hívõ. Nem csak a hitetleneknek vannak būneik, amelyekkel Istenhez kell, hogy forduljanak. Nagyon nagy hazugság és önáltatás lenne azt állítani, hogy mi, akik megtértünk, már nem követünk el vétkeket, sõt nagyon is csúnya, súlyos vétkeket is elkövetünk. Pedig mi még ismerjük is az Isten kegyelmét, ismerjük Jézust, és valóban szeretjük is Õt, de mégis nagyon is sokszor megtesszük azt, amit nem kellene, vagy nem tesszük meg azt, amit kellene. Mi is rászorulunk még újra és újra arra, hogy megvalljuk a būneinket, és Isten megbocsásson nekünk.

Pedig, hogy fel tudunk háborodni, ha valaki a szemünkbe mondja, hogy valamit nem jól tettünk! De nehéz annak az embernek megbocsátani!

A Példabeszédek könyvében olvassuk: „Aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vége, aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer.” (Péld 28, 13.)

IV. A būnbocsánattal nyert boldog szabadságban azonban csakis Istenre figyelve maradhatunk meg.

Isten pedig adja ehhez az Õ segítségét:

„Bölccsé teszlek és megtanítalak, hogy melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az öszvér, amelynek kantárral és zablával kell fékezni szilajságát, másképpen nem közelít hozzád. Sok fájdalom éri a būnöst, de aki bízik az Úrban, azt Õ szeretettel veszi körül.” (8-10. vs.)

Isten figyel ránk. Mi is figyeljünk Rá! Õ kész arra, hogy segítsen nekünk, tanácsoljon minket, s Lelke által által meg is teszi.

De mit érünk az Õ tanácsaival, ha figyelemre se méltatjuk azokat?! Mit érünk az Õ útbaigazító szavaival, amelyeket olvasunk a Bibliában, amelyeket hallunk az igehirdetésekben, ha egyik fülünkön be, a másikon meg kimennek?!

Minden jószándékunk, elõvigyázatosságunk, óvatosságunk ellenére is veszedelembe rohanunk, mihelyt nem figyelünk Istenre.

Tudjuk, hogy egy jól mūködõ kapcsolat érdekében milyen fontos az emberek egymásra figyelése. Így van ez az Isten és ember kapcsolatában is. Ha nem figyelünk egymásra, minden elromlik.

Isten tett és tesz azért, hogy jó legyen ez a kapcsolat.

Elõször is, Õ figyelemmel kíséri lépteinket, „rajtunk van szeme”. Mi figyelünk-e Rá? Mennyire figyelünk Rá? Egy nap hányad részét nevezhetjük Istenre figyelésnek?

Figyel ránk, és ha szükségét látja, akkor fegyelmezéssel is segít rajtunk. Ez persze nem kellemes, de annál hasznosabb. A ló, az öszvér sem élvezi a zablát, fáj a szája, ha meghúzzák, de ha nem viselkedik okosan, ahogy kell, akkor szükség, hogy a gazdája ezt a módszert alkalmazza.

Ha vétkeinkhez ragaszkodunk, ha éppen ellenkezünk, rossz irányba megyünk, letérni készülünk az Isten útjáról, Isten sokszor fájdalmas eszközökhöz nyúl, hogy visszatérítsen. Lehet az éppen a már említett testi fájdalom is. Érdemes ezekre a jelekre is figyelni. Vajon nincs-e Istennek valami célja éppen ezzel a fájdalommal, ezzel a távoltartással, amit észlelek? Nem akar-e éppen valami nagyobb bajtól megóvni engem?

Isten szól, néha meg is rántja a gyeplõt, ha szükséges, de csakis a mi érdekünkben teszi. Mert szeret. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy egyszülött Fiát is odaadta értünk, hogy būneink büntetését elszenvedje helyettünk, hogyha mi ezt elfogadjuk, és hiszünk benne, részesülhessünk būnbocsánatában, hogy igazán boldogok lehessünk.

V. Mert, aki būnbocsánatot nyert, az a boldog ember. A būnbocsánat boldogsága pedig hálás örömre bíztat.

A zsoltáros is így tesz:

„Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével.  / …../ Örüljetek az Úrnak, ujjongjatok, ti igazak! Vigadjatok mind, ti igaz szívūek!” (7. és 11. vs.)

A boldogság egy állapot, amely örömet fakaszt. Az Istenben megtalált boldogság képessé teszi az embert arra, hogy örüljön az Õ Istenének, Urának, hogy örüljön az Úrban.

Az Úrnak, az Úrban örülni csak az tud, akinek vétke elfedeztetett, aki már Jézus vére által bocsánatot nyert. Aki būneiben él, aki būneit takargatja, annak az Úr közelsége elhordozhatatlan kín, kellemetlen. Az nem örül, ha szembesül Istennel. De akinek a lelkiismerete tiszta Isten elõtt, az örül neki, az szívesen jön templomba, az szívesen olvassa az Igét, szívesen imádkozik. Szívesen figyel Istenre. Ahogy a 329. dicséretünkben szoktuk énekelni: „Csak nézlek boldog szívvel, és nem gyõzlek nézni téged, Szóm és erõm mind oly kevés, hogy elmondhassa néked…”

Ezért mondhatja az apostol is a filippibelieknek: „Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: Örüljetek!” (Fil 4,4.)

Végül hadd idézzem fel újra, mi mindenrõl is szólt nekünk ma az ige:

Láttuk, hogy sok ellenkezõ híreszteléssel ellentétben, az igazán boldog ember, az, aki megbánta, megvallotta būneit, és Istentõl būnbocsánatot kapott; hogy némely testi nyavalyánkat talán éppen būneink okozzák; hogy a būnbocsánat által nyert szabadságunkban csakis Istenre figyelve maradhatunk meg; és csak így tudunk igazán örülni is az Úrnak.

Adja Isten, hogy mindnyájan tudjunk vallást tenni arról, hogy mi is ilyen būnbocsánatot nyert boldog emberek vagyunk! Ámen.

 

Papi imádság

Felséges Istenünk!

Hálás a szívünk az elhangzott igéért, az örömhírért, hogy lehetünk boldog emberek, būnbocsánatot nyert emberek mindnyájan. Köszönjük, hogy Te ilyen nagyon szeretsz minket, pedig igazán nem érdemeljük meg, köszönjük, hogy kész vagy nekünk minden būnünkért, vétkünkért megbocsátani, hogy most is kínálod nekünk a būnbocsánat ajándékát.

Kérünk is most, bocsáss meg nekünk, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztünk, ellened is, egymás ellen is, magunk ellen is, nem vagyunk méltók arra, hogy fiaidnak nevezz minket. Kérünk, tégy szabaddá būneinktõl, hadd ismerjük meg mindannyian a Te būnbocsánatod örömét, boldogságát! Hadd tudjunk örülni Neked!

Köszönjük, hogy Te le nem veszed szemed rólunk, hogy folyton figyelsz ránk szeretettel. Kérünk, légy segítségünkre, hogy mi is tudjunk örömmel rád figyelni, vágyjunk a Veled való kapcsolatra, hiszen Nekünk az érdekünk mindez.

Köszönjük figyelmeztetéseidet, amelyekkel a bajtól óvsz bennünket.

Nagyon köszönjük Jézus áldozatát, aki által egyáltalán lehetséges számunkra būneink bocsánata.

Kérünk most minden emberért, elsõsorban szeretteinkért, ismerõseinkért, de az ismeretlenekért is, hogy akik még nem ismertek meg Téged, bocsánatodat, hadd ismerhessenek meg. Adj ébredést, Urunk!

Kérünk gyászoló testvéreinkért, hogy a feltámadás evangéliumával Te magad vígasztald meg õket, mert csak ilyen módon lehetséges az igazi megvigasztalódás!

Kérünk az árvákért, özvegyekért, idõsekért, szegényekért, segítségre szorulókért, viseld mindannyiunknak gondját, Urunk! A Te kezedben vagyunk a legjobb helyen.

Kérünk a betegekért, testi és lelki szenvedõkért: Gyógyíts meg, Urunk!

Kérünk, áldd meg közösségeinket: családunkat, gyülekezetünket, egyházunkat, hazánkat!

Szent Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket! Ámen.

 

VISSZA | OLDAL TETEJÉRE | CÍMLAP KERESÉS:
IMPRESSZUM
Copyright: P&P Net Bt. Minden jog fenntartva.